ᠠᠬᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

     ᠤᠣᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠦᠯᠯᠠᠷᠬᠡᠭ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠬᠢ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠤᠠᠴᠠ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ