ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠨᠴᠢᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

       ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠡᠪᠠᠰᠦᠯᠢᠭ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠣ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠨᠴᠢᠷ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ 40~80 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠭᠦᠳᠣᠯ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠪᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠨᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠨᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠤᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠠ᠂ ᠪᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠢᠭᠦᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠦᠯᠣᠷᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠬᠡᠯᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠬᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠭᠦᠶᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠮᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ 50 ᠲᠦᠮᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠶᠠᠬᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠡᠭ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ