ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠭᠠᠰᠣ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠡᠪᠠᠰᠦᠯᠢᠭ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠣ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠃ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ︽ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠬᠢ︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠷᠣ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠃ ᠬᠡᠮᠵᠢᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠠᠷᠭᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠡᠪᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠷᠭᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠯᠢᠰᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ︾᠂︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ︾ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ 28 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ