ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠵᠣᠣᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

       ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠵᠣᠣᠠ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠰᠣ ᠬᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠷᠣᠵᠣ ᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡᠰᠴᠣ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠦᠯᠣᠩ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠳᠠᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠳᠣᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠣ᠋ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠭᠦᠯᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠯᠪᠠᠷᠣᠬᠡᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠪᠠ ᠦᠭᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠪᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠣᠠᠯᠠᠳᠠᠬ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ