ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠣᠣᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠵᠣᠣᠠ︾ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯᠯᠠᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠴᠠᠰᠣ ᠲᠣᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠴᠠᠰᠣ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠣᠭᠤᠬᠤ ᠤᠰᠣ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠣᠣᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ