ᠵᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

     ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠣᠬᠠᠬ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦᠡᠭ︾ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠰᠣ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠪᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ᠂ ᠤᠭᠤᠨᠣ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠬᠠᠴᠢᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠢᠮᠤᠬ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠠ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠰᠣ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠠᠩᠪᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠪᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃  ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠷᠣᠭ᠍ᠯᠠᠵᠣ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ 80~90 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠭᠦᠶᠣᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠣ᠂ ᠬᠢᠷᠢᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ