ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠡᠪᠤᠯ ᠠᠩᠨᠠᠵᠣ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠩᠨᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠳᠠᠬ᠃ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ︾ ᠳᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢ ︽ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠢᠳᠠᠳᠡᠭ︾ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ︾ ᠳᠤ ᠴᠣ᠋ ︽ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠤᠷ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠮᠣᠢ︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠩ ᠯᠸᠣ ᠯᠢᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠷᠬᠡᠣᠠ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠳᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠠᠬᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠬᠰᠢ ᠭᠦᠴᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠭᠤᠯᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠣᠠ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠣᠩ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠶᠠᠣᠠ ᠲᠤ ᠴᠦᠮ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠶᠠᠣᠠ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠠᠩᠴᠢᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠩᠴᠢᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠦᠰᠣ ᠦᠳᠣ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠮᠣᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠴᠣ᠂ ᠡᠬᠢᠯᠠᠩᠭᠦᠳᠠ ᠠᠩᠴᠢᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠰᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠰᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠬᠡᠷ ᠪᠤᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ