ᠡᠯᠵᠢᠬᠡᠠ ᠵᠢᠫᠦ᠋
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠯᠵᠢᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠵᠢᠶᠣᠣᠫᠢ ᠪᠤᠯᠣ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ᠂ ᠠᠮᠣ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠠᠯᠢᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠠᠴᠢᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠭᠦ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠮᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠯᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ