ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

     ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 66 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠦᠬᠡ ᠴᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠰᠣᠷ ᠰᠦᠪᠠᠯᠠᠵᠣ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠰᠠᠠᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠢ ᠤᠶᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠣ᠂ ᠲᠠᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠢᠯᠠᠠ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ︽ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠦ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ ᠰᠢᠳᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠣᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ