ᠲᠣᠬᠤᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠳᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢ᠄ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠣᠠ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣ ᠪᠠ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ︽ᠲᠣᠬᠤᠢ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ︽ᠲᠣᠬᠤᠢ︾ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ︽ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠣᠬᠤᠢ︾᠂ ︽ᠭᠦᠬᠡ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠤᠢ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ