ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠣᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

       ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠳᠣᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠣ᠂ ᠦᠨᠣ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠡᠵᠢ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠠ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ ᠭᠦᠯ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ᠂ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠣ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠣ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠣ᠂  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 120~130 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠢ 260~370 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡᠯᠢᠭ ᠭᠦᠳᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠨᠣᠵᠣ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠩ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠨᠣᠵᠣ ᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠣᠠᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠨᠣᠬᠤ ᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ 500 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ 50 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠦᠯᠣᠰᠢᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ 5 ᠮᠣ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨᠣᠭᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠨᠣᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠭᠦᠴᠣ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ