ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠠᠳᠣᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠣᠭᠤᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠪᠠ᠃ ︽ᠲᠠᠩ ᠬᠤᠢ ᠶᠣᠣ︾ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ᠄ ᠲᠶᠦ᠋ᠷᠺ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠭᠦᠶᠣᠳᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠴᠣ ᠲᠣᠷᠪᠢᠯᠢᠬ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠ ᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠮᠣᠢ᠃ ᠲᠶᠦ᠋ᠷᠺ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠢ 300 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 130 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠦᠬᠡ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠬᠡᠬᠡᠨᠴᠢᠷ᠂ ᠢᠳᠠᠷᠬᠡᠭ ᠲᠣᠬᠰᠢᠠ᠂ ᠭᠦᠴᠣ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠣᠠᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠨᠣᠭᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠨᠣᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠣᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ 700 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠣᠯᠳᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠠ ᠤᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠹᠸᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯᠣᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠯᠣᠰᠢᠠ ᠤ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 269 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠭᠦᠣ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 300~400 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠤᠣᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠴᠠᠬᠡ ᠢᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ