ᠪᠠᠢ ᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠣ ᠮᠣᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠢ ᠴᠠ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ᠂  ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠨᠣᠬᠤ ᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ᠂ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠭᠦᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ 75~100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ 150 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ