ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

     ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠨᠣᠳᠠᠬ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠠᠪᠬᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ