ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

       ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠦᠨᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠢᠰᠣᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠠᠩ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠬᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠷᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠨᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠬ᠂ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠣ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ᠂ ᠭᠦᠩᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠱᠣᠪᠳᠣᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠣ ᠲᠣᠷᠪᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 500~700 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠰᠦ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠰᠦᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠷᠣᠵᠣ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠭᠦ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ