ᠬᠤᠩ ᠴᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠦᠬᠡᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᡁᠸᠢ ᠴᠸᠡᠭ ᠽᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢᠮᠣᠽᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠤᠳᠣᠮᠰᠢᠯᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠱᠣᠯᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠂ 1978 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠡᠭ ᠤᠣᠮᠸᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ