ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠤ  ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠳᠠᠢ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠨᠣᠣᠰᠣᠳᠣ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠢᠮᠤᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠵᠢᠰᠣᠮ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠵᠣᠭᠦᠣ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ ᠲᠠᠷᠭᠤᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠤᠷᠣ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠲᠣᠷᠪᠢᠯᠢᠬ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ 40~60 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠢ 100 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠨᠢ 30~50 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠯᠴᠢᠷ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠲᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ