ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

     ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠠ ᠨᠠᠬᠡᠢ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠯᠢᠰᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠦᠷᠭᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠪᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠤᠠᠵᠢᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤᠬ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣᠳᠣ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠷᠠᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠠᠩ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠣ ᠵᠢᠰᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠦᠨᠠᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠠ ᠨᠠᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠷ ᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠢᠯᠣᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠢᠭᠦ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ