ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

     ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠣᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠰ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ  ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠵᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ᠂ ᠠᠮᠪᠠᠠ ᠵᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠰ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠰ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ︵ᠨᠢᠳᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠰᠬᠢᠨᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠰᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ︶᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ︵ᠰᠣᠷ᠂ ᠡᠪᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ︶᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠷᠳᠣ ︵ᠰᠣᠷ ᠤᠷᠳᠣ︶ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠦᠯᠯᠠᠷᠬᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠴᠦᠯᠯᠠᠷᠬᠡᠭ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠮᠰᠤᠬ ᠬᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠣᠨᠣᠯᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠴᠣᠯ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ