ᠠᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣᠳᠣ ᠬᠤᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

     ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣᠳᠣ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠧᠷᠢᠨᠣᠰ᠂ ᠺᠠᠦ᠋ᠺᠠᠽ᠂ ᠰᠲ᠋ᠠᠹᠷᠣᠫ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠠᠯᠰᠺ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠯᠢᠰᠠ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠯᠢᠰᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ᠂ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡᠯᠢᠭ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠣᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠳᠣ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 100 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 20 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ︔ ᠰᠢᠳᠣ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠨᠢ 60 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 6 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ