ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣᠳᠣ ᠬᠤᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣᠳᠣ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠳᠣ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ᠂ ᠶᠦᠠᠨᠠᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ᠂  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣᠳᠣ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠧᠷᠢᠨᠣᠰ᠂ ᠺᠠᠦ᠋ᠺᠽ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠠᠳᠣ ᠡᠷᠯᠢᠰᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠡ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠢᠮᠤᠬ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠭᠦᠵᠣᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠤᠯᠳᠣ ᠠᠳᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠠᠳᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠤᠳᠣᠮᠰᠢᠯᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠠ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣᠳᠣ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 91 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ 11.9 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠢ 45 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ 5.8 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ