ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠰᠢᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ︵ᠦᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ︶ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ︽ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠡᠯᠵᠢᠬᠡ ᠮᠠᠳᠣ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠢᠭᠦᠷ ᠮᠠᠳᠣ︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠭᠦᠵᠣᠭᠦᠣ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠰᠢᠭ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ᠂ ᠵᠣ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠠᠩᠰᠢ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠢᠮᠤᠬ᠃ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠴᠠᠭᠠᠠ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠠᠩ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠦᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠠᠩ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ ᠰᠠᠭᠦᠯᠳᠣ ᠬᠤᠨᠢ︾ ᠬᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠣᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠤᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠱᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠭ ᠦᠨᠣᠷ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ  ︽ᠳ᠋ᠦᠩ ᠯᠠᠢ ᠱᠦᠠ︾ ᠨᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠭᠤᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠯᠳᠠᠭᠦᠣ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠤᠸᠠᠠᠲᠸᠣ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ