ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠣᠰ ᠪᠦᠭᠦᠳᠣ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠣᠠ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠡᠬᠡᠷᠠᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠴᠦᠯᠢᠭ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠢᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠷᠰᠢᠳᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠷᠳᠣᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ 6᠂ 5 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠦᠯᠣᠰᠢᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠭᠦᠴᠣ ᠲᠣᠷᠪᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠨᠢ 150 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠤᠬ 100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠬ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ