ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠣᠰ ᠪᠦᠭᠦᠳᠣ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

       ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠣ᠋ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠢᠳᠡᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠣ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠯ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠠ ᠦᠯᠴᠢᠷ᠂ ᠢᠳᠠ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ ᠢᠳᠠᠷᠬᠡᠭ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ 65~75 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ 200 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ᠂ ᠵᠢᠰᠣᠮ ᠨᠢ ᠭᠤᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ 50 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ 100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ 150 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠳᠠᠬ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ