ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠪᠦᠭᠦᠳᠣ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

     ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠪᠦᠭᠦᠳᠣ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠪᠦᠭᠦᠳᠣ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ 200 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠬ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠯᠣᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠯ ᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 150~250 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ 30~40 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠳᠠᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ 428 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠶᠣ᠂ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ᠂ ᠭᠦᠩᠬᠡᠠ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠴᠦᠯᠯᠠᠷᠬᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠ ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠨᠣᠣᠰᠣ᠂ ᠭᠦᠯᠣᠰᠢ᠂ ᠤᠨᠣᠭᠠᠷᠢ᠂ ᠰᠦ᠂ ᠢᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ