ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 110 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/23

       ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠩ ᠡᡁᠧ᠂ ᠶᠢᠨ ᠫᠸᠠ᠂ ᠴᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠩ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣᠴᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ᠂ ᠮᠣᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠦᠶᠣᠸᠠᠠ᠂ ᠯᠢᠠᡁᠧ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠸᠣ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠣᠪ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠤᠢ᠂ ᠤᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 884 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ᠂ ᠵᠢᠨᠢᠩ 3 ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ