ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 111 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/23

      ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠬᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠪᠤ᠂ ᠰᠢᠠ ᠬᠤᠢ᠂ ᠲᠠᠴᠢᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ᠂ ᠱᠧᠪᠠᠷᠳᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠲᠦᠴᠢᠣᠸᠠᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠢᠠᠳᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠠ ᠠᠶᠢᠯ᠂ ᠨᠠᠵᠢ ᠠᠶᠢᠯ᠂ ᠨᠢᠷᠬᠢ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠠᠩ ᠱᠣ᠋ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 1618 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡᠩᠭᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ 10 ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 1/4 ᠨᠢ ᠯᠢᠴᠢᠩ᠂ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠶᠠᠠᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠣ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠬᠳᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ