ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 203 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/23

       ᠮᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠠᠴᠠ ᠮᠦᠭᠳᠠᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠩ ᠭᠠᠩ ᠲᠦᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠩ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠢᠯᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 43 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠯᠢᠴᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠠᠷᠢ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠪᠠ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ 3 ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠠᠴᠦᠭ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ