ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 208 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/23

      ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠩ ᡁᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠫᠢᠡᠭ ᠳ᠋ᠢ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ᠂ ᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠯᠦᠩ ᠱᠸᠡᠭ ᠵᠣᠸᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠢ ᠪᠤᠣ ᠵᠣᠸᠠᠩ᠂ ᠶᠦᠩ ᠱᠠᠠ ᠵᠣᠸᠠᠩ᠂ ᠹᠧᠩᠵᠸᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠸᠡᠭ ᠺᠸᠣ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 100.12 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠯᠢᠴᠢᠩ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠣᠴᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠭᠤᠯᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠣᠵᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ