ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 210 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/23

      ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠠᠨᠢᠩ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠠ ᠱᠧ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ 3 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠠ ᠱᠦᠢ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ᠵᠦᠷᠢᠯᠢᠭ ︵ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ︶᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ᠂ ᠱᠠᠬᠵᠠᠮᠣᠨᠢ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ ᠰᠣ᠋ ᠵᠢᠶᠠ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 214 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠭᠦᠷᠭᠦ 100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ 79 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣ᠋ ᠵᠢᠶᠠ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠭᠦᠷᠭᠦ 28 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠱᠸᠠᠹᠥ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ