ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 301 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/23

        ᠰᠦᠢ ᠹᠸᠠ ᠡᡁᠧ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠠ ᠨᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠶᠧ ᠹᠠᠩ ᠲᠦᠠ᠂ ᠶᠢᠠ ᠡᡁᠧ᠂ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ᠂ ᠦᠨᠢᠷ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠡᡁᠧ᠂ ᠶᠠᠬᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ ᠬᠤᠳᠠ  ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 629 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠦᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ