ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 302 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/23

       ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠬᠢᠷᠢᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠸᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠱᠢ ᠲᠸᠣ ᠶᠢᠩᠽᠢ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 33 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠷᠢᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ ᠴᠸᠡᠭ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ