ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 304 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/23

      ᠳ᠋ᠠᠠᠳᠦ᠋ᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ᠂ ᠱᠧᠪᠠᠷᠳᠣ᠂ ᠯᠦᠪᠸᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 413 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠲᠣᠰᠣ  ᠲᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠭᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠦᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ