ᠦᠶᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/6

        ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠶᠣᠸᠠᠠ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠩᠬᠢᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠣᠠᠴᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ ᠭᠤᠣᠯ ︵ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠤᠰᠣ ᠵᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠣᠪᠠᠬ︶ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠠᡁᠧ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠠ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ 2493 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 274188 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 5597 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 4119 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1998 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 4 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 16 ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠴᠸᠡᠭ ᠭᠤᠸᠠᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠱᠦᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠠ ︵ᠤᠠ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ 127 ᠵᠢᠯ︶ ᠳᠤ ᠦᠶᠣᠸᠠᠠ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠰᠦᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠹᠧᠩᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠣᠸᠠᠠ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠣ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠠ ︵1903︶ ᠳᠤ ᠦᠶᠣᠸᠠᠠ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1912 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠶᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠦᠶᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠪᠤᠯ 1958 ᠤᠠ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠨᠣᠮᠠᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1042~1052 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠦᠭᠦᠷᠣᠮ 93 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 3.75 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠦᠰᠠᠠ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 6℃᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 200 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 160 ᠡᠳᠣᠷ᠃ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠦᠠ᠃ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠳ᠋ᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ 274753 ᠲᠣᠠ᠃ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ᠂ ᠬᠤᠮᠠ ᠤᠯᠣᠰᠣ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰᠣ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠮᠠᠬ᠂ ᠭᠦᠷᠭᠦᠮ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠬᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠯᠠᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠠᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠵᠣ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠴᠣ᠋ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 108816 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠲᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ᠂ ᠵᠢᠶᠣᠣᠫᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠨᠣᠣᠰᠣ᠂ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰᠣ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 24118 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢᠳᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ