ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/6

       ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠦᠠ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ 188.28 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠸᠣ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠣᠩ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ 80412 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 148657 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 31947 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 10075 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ 1998 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 6 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 22 ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠢᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᡁᠦ᠋ᠩᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡᠯᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠣᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠠ ︵1686︶ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1950 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠤ ᠦᠭᠴᠣ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 1954 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠣ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1956 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1961 ᠤᠠ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ 1969~1979 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠣᠩ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠠ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 800~1600 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠡᡁᠧ ᠯᠠᠠ ᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ 85 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠴᠠᠩᠬᠡᠭ ᠤᠰᠣᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠱᠣᠷᠪᠤᠬ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠢ᠂ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠦᠰᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 7~9℃᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 120 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 130~170 ᠡᠳᠣᠷ᠃ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠨᠢ 5 ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ 96.04 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ 90.69 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ 12 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋᠃ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠤᠮᠠ ᠤᠯᠣᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ 57591 ᠲᠣᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 40050 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ᠂ ᠵᠠᠰ᠂ ᠭᠦᠩᠬᠡᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠣᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠯᠣᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠮᠠᠩᠱᠢᠶᠣᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ︽ ᠲᠠᠢ ᠰᠢ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ︾ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠬᠡ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 43460 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠸᠠᠩ ᠹᠥ᠋ ᠨᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠣ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠨᠣᠣᠯᠣᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠲᠣᠩ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠫᠢᠡᠭ ᠯᠦᠸᠧ ᠠᠴᠠ ᠿᠣ᠋ ᠴᠢ ᠭᠸᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠭᠠᠠ ᠲᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠣ ᠸᠧᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ 240 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠠ ᠤᠷᠳᠣᠣᠠᠬᠠᠬᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ