ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1995 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ︵1995︶ 2077 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠠ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠣᠰᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ᠂ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ 6 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︵ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ︶ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ︽ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠵᠢᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ 4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠢ 2 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 1.5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︵ᠡᠯᠠᠰᠣ︶ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 0.5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ 2 ᠲᠦᠮᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ