ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︵ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ︶ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ︽ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠵᠢᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯ 37.7 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠢ 32.8 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 0.8 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︵ᠡᠯᠠᠰᠣ︶ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 4.1 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1997 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ 17 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ