ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠳᠣ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ 112 ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ︵ᠰᠣᠮᠣ︶ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 764 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1998 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ 2010 ᠤᠠ ︵ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠱᠠᠳᠣ︶ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ 233.7 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠢ 163.6 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ 23.4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ 16.7 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠱᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1998~2005 ᠤᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 104.3 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠢ 73 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︵ᠡᠯᠠᠰᠣ︶ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 10.4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 20.9 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 2006~2010 ᠤᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 129.4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ 90.6 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︵ᠡᠯᠠᠰᠣ︶ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 12.9 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ 25.9 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ