ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠬᠡᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠣᠮᠵᠢᠳᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ᠂ ᠦᠣᠰᠢᠠ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ᠂ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ 6 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ 51 ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 148 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1998~2010 ᠤᠠ ︵ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠱᠠᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ︶ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ 65.4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠢ 45.8 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︵ᠡᠯᠠᠰᠣ︶ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ 13.1 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠮᠠᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ 6.5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ