ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1997 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 15 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ 273 ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ 16.27 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠢ 14.27 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︵ᠡᠯᠠᠰᠣ︶ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ 2 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1997 ᠤᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠰ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ