ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ - ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 110 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1996 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ 4.64 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠧᠩᠵᠸᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠸᠣ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ 4 ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︵ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ︶ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 1996 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ 1997 ᠤᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 2.35 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠢ 1.96 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︵ᠡᠯᠠᠰᠣ︶ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ 0.39 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ