ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 250 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠠᠳᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠨᠣᠪ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠭᠤᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠭᠤᠣ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 10 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 50~100 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 200~300 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠢᠷᠣᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 50~150 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠣᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ︽入︾ ᠰᠢᠭ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠳᠣᠯᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠰᠣᠮᠠᠯ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠢᠬᠴᠣ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠬ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠭᠦᠬᠡᠷᠠᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 500 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠬ ᠡᠪᠠᠰᠦᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠤᠰᠣᠠ ᠮᠦᠬᠡᠳᠣ᠂ ᠬᠠᠠ ᠪᠤᠷᠭᠤᠴᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠣ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠤᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠣᠯᠣᠨᠣ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠯᠠᠯᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠲᠦᠮᠣᠰᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠣᠮ᠂ ᠵᠠᠰ ᠡᠪᠠᠰᠣ᠂ ᠮᠦᠭᠦ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠦᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠠᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠭᠤᠷᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠪᠳᠣᠷ ᠲᠣᠬᠳᠣᠭᠤᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠬᠢᠮᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠦᠯᠳᠣ ᠴᠣᠬᠴᠠᠬᠢ᠂ ᠵᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠠᠬᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠬᠡ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠭᠦᠰ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠬ ᠰᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠣᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠵᠦᠭ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠵᠣᠪᠬᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ ᠠᠳᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠣᠮᠤᠬ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠷᠠᠣᠠᠪᠠᠯ ᠠᠳᠠ ᠵᠢᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠠᠰᠭᠦᠯᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠳᠣ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠣᠠ ᠵᠣᠯ ᠪᠤᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠣᠷᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠣᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠰᠠᠷᠠᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠵᠢᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠠᠮᠠᠬᠴᠠ ᠨᠦᠰᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠠᠮᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠢᠯᠣᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠰᠣ ᠨᠢ ᠭᠦᠠ ᠭᠤᠣ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠣ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠠ ᠤᠷᠣᠰᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠣᠠ ᠢ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠣᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠪᠤᠭᠦᠯᠵᠣ ᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠴᠢᠠ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠤᠬ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠲᠦᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠣᠠ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠠ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠬᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠶᠢ 50 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠳᠠᠰᠣ ᠰᠢᠯᠵᠢᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ︔ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠣᠠ ᠤᠰᠣ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠣ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ︔ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠶᠢ ᠴᠠᠩ ᠪᠠᠢ ᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠶᠢᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠠᠪᠤ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠣᠬᠠᠬ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠨᠢᠳᠣ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠯᠠᠮᠵᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ