ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

            ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠂ 19000 ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 3500~5000 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 2~3℃᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣᠯᠳᠠ ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠠᠩ ᠴᠣᠯᠭᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃  ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠶᠠᠩᠬᠢᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠰᠣ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠷᠪᠢᠰ᠂ ᠪᠤᠷᠣ ᠵᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠠᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠷᠣ ᠰᠠᠭᠦᠯᠳᠣ ᠲᠠᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠯᠤᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ 10 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠶᠠᠩᠬᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠲᠣᠰ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠲᠤ 1700 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠶᠠᠩᠬᠢᠷ ᠪᠤᠢ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠤᠳᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ 5 ᠪᠦᠯᠦᠭ 22 ᠠᠩᠴᠢᠠ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ 20 ᠶᠠᠩᠬᠢᠷ ᠠᠩᠨᠠᠵᠣ᠂ 20 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ