ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢᠵᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠭᠦ‍ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 1978 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠢᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠄ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ