ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠭᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

       ᠨᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠴᠢᠬᠢᠭᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠴᠣᠯ ᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡᠯᠢᠭ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠳᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤᠳᠠᠰᠣᠠ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠵᠠᠪᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠰᠬᠡ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠬᠢᠭᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ - ᠲᠠᠨᠢᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠷᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ