ᠴᠠᠷᠠᠰᠣ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠴᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠪᠠ ᠭᠠᠩ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠬᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠨᠦᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ  ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠭᠦ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠳᠠᠣ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠮᠦᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠢᠳᠠᠰᠢᠠ ᠮᠦᠭᠦ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠴᠢᠷ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤ ᠡᠬᠡᠪᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠡᠭ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠦᠢᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 221 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 6390 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ