ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠬ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠴᠢᠷ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠃ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠰᠢᠬᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ