ᠰᠢᠣᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠬ ᠲᠣᠰᠣᠯᠢᠬ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠮᠪᠤᠬᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠬᠤᠯᠢᠬ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠯᠠᠬᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠯᠠᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠰᠢᠬ᠂ 6~9 ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠰᠠᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠨᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠡᠭ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ᠂ ᠦᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ ᠪᠠ ᠡᠷᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠯᠢᠭᠦᠣ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠣᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠨᠦᠭᠦᠵᠣ ᠲᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠠᠰᠢᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠪᠤᠩ᠂ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠰᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠠᠣ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠦᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ