ᠵᠠᠬ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠬ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠲᠣᠬᠯᠢᠬ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 1~4 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠷᠠᠵᠣ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠭᠤᠶᠣᠣ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠣ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ