ᠭᠦᠯᠳᠠᠭᠦᠣ ᠳᠤ ᠦᠭᠳᠠᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠬᠡᠳᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠴᠣ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠯᠳᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠩᠬᠡᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠠᠬᠢᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠲᠠᠯᠠᠵᠣ ᠭᠦᠬᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠ ᠠᠬᠰᠢᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠦᠭᠳᠠᠬᠡᠭᠳᠠᠠ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠵᠣ ᠦᠭᠦᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠭᠦᠯᠳᠠᠭᠦᠣ ᠳᠤ ᠦᠭᠳᠠᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠣᠷ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ